Autoriõigusest

  • Kõik töös viidatud nimed ja nimetused, mille kohta on teada, et nad on kas registreeritud või registreerimata kaubamärgid, kuuluvad nende omanikele.
  • Töö kasutamine teaduslikel eesmärkidel on lubatud, kui originaalallikale on korrektselt viidatud.
  • Kolmandate autorite poolt loodud/koostatud materjalide puhul tuleb viidata ka originaalallikale.
  • Autor ei vastuta mingil moel töö kasutamisel tekkida võivate kahjude eest.

Aulis Sibola